Tęczowy Piątek to coroczne święto, którego celem jest wzmocnienie młodzieży LGBT+ w wieku szkolnym. Chcemy, żeby młode osoby ze społeczności LGBT+ wiedziały, że są okej, mają wsparcie i nie są same – że jest mnóstwo ludzi, którzy stoją za nimi murem. Tęczowy Piątek obchodzimy co roku w ostatni piątek października. W 2022 roku jest to 28 października. Z każdym rokiem wspólnie świętuje coraz więcej osób!

Materiały

Pobierz przygotowane na Tęczowy Piątek plakaty, naklejki i projekty wpinek, wydrukuj je i świętuj razem z nami

Plakaty [maksymalny format B1]

Naklejki [format 8 x 8 cm]

Przypinki [format 38 mm]

Inspiracje

Tęczowy Piątek można świętować na wiele sposobów. Oto nasze pomysły, które mogą Cię zainspirować

FAQ

Czym jest Tęczowy Piątek?

Tęczowy Piątek to zainicjowane przez KPH w 2016 roku coroczne święto, którego celem jest wzmocnienie młodzieży LGBT+ w wieku szkolnym. Organizowane co roku w ostatni piątek października wydarzenie stanowi okazję, aby pokazać młodzieży LGBT+, że jest okej, ma wsparcie, może czuć się bezpiecznie i nie jest sama – że jest mnóstwo ludzi, którzy stoją za nią murem. Z każdym rokiem Tęczowy Piątek wspólnie świętuje coraz więcej osób w całej Polsce.
Stowarzyszenie KPH jest wyłącznie pomysłodawcą Tęczowego Piątku, a nie jest jego organizatorem. To każda indywidualna osoba, grupa, instytucja samodzielnie decyduje czy i w jakim zakresie celebruje ten dzień.

Czym nie jest Tęczowy Piątek?

W ramach Tęczowego Piątku przedstawiciele i przedstawicielki KPH nie prowadzą zajęć w szkołach. KPH nie podejmuje też w żadnej szkole „działalności” w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe. W ramach Tęczowego Piątku KPH nie wchodzi na teren placówki, nie prowadzi żadnych zajęć dodatkowych, nie wysyła swoich przedstawicieli/ek i nie narzuca jakiejkolwiek formuły obchodzenia Tęczowego Piątku.

Na czym polega rola KPH w Tęczowym Piątku?

Stowarzyszenie KPH jest wyłącznie pomysłodawcą Tęczowego Piątku, a nie jest jego organizatorem. KPH nie prowadzi naboru zgłoszeń do udziału w Tęczowym Piątku. To każda indywidualna osoba, grupa, instytucja samodzielnie decyduje czy i w jakim zakresie celebruje ten dzień.

Czy młodzież szkolna ma prawo do celebrowania Tęczowego Piątku?

Młodzież ma prawo do celebrowania Tęczowego Piątku. Sposób celebracji tego święta może przyjąć różne formy. Jeżeli Tęczowy Piątek nie jest celebrowany poza szkołą lub nie obejmuje zajęć pozalekcyjnych, zgoda rodziców na udział ucznia/uczennicy/osoby uczniowskiej w Tęczowym Piątku nie jest wymagana. Jeżeli szkoła planuje świętować Tęczowy Piątek organizując zajęcia pozalekcyjne, po zakończeniu godzin lekcyjnych lub poza gmachem szkoły, to wówczas zgoda rodziców na udział ucznia/uczennicy/osoby uczniowskiej jest wymagana.

Co jest wymagane, aby zorganizować Tęczowy Piątek w szkole?

To, jak będzie wyglądał Tęczowy Piątek w danej szkole zależy w całości od społeczności szkoły – dyrekcji, nauczycieli i nauczycielek oraz młodzieży szkolnej. Prawo oświatowe nie przewiduje wszczynania żadnych specjalnych procedur przy podejmowaniu działań, które mieszczą się w podstawach programowych i realizowane są przez nauczycieli i nauczycielki w ramach zajęć szkolnych.

Czy udział w Tęczowym Piątku wymaga zgody rady rodziców i dyrekcji szkoły?

Udział ucznia/uczennicy/osoby uczniowskiej w Tęczowym Piątku nie wymaga zgody rady rodziców i dyrekcji szkoły. Art. 86 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe przewiduje, że organizacja pozarządowa może podjąć działalność w szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i rady rodziców oraz zgody dyrektora szkoły. Tęczowy Piątek nie wiąże się jednak z działaniem organizacji pozarządowych w jakiejkolwiek szkole i w jakiejkolwiek formie. KPH nie organizuje Tęczowego Piątku – jego przeprowadzenie w konkretnej szkole jest oddolną decyzją społeczności szkoły, która decyduje się wykorzystać pomysł zaproponowany przez KPH.

Czy korzystanie z materiałów udostępnianych przez KPH musi być zgłaszane do kuratorium?

Nie. KPH udostępnia na stronie www.teczowypiatek.pl materiały informacyjne skierowane do nauczycieli i nauczycielek, które związane są z edukacją antydyskryminacyjną. Nauczyciele i nauczycielki dysponują autonomią, która pozwala im na wykorzystywanie w pracy dydaktycznej różnych materiałów zgodnych z programem nauczania obowiązującym w szkole i pomagających osiągnąć cele zawarte w podstawie programowej. Ponieważ cele Tęczowego Piątku mieszczą się w tej podstawie, nauczyciele i nauczycielki mogą swobodnie korzystać z takich materiałów.

Czy udział młodzieży szkolnej w Tęczowym Piątku wymaga pisemnej zgody rodziców?

Rodzice muszą wyrazić zgodę na udział dziecka jedynie w zajęciach dodatkowych. Edukacja antydyskryminacyjna pozostaje w zgodzie z programem szkolnym i ujęta jest w podstawach programowych większości przedmiotów. W związku z tym, w większości przypadków, zgoda rodziców nie będzie wymagana. Taka zgoda byłaby konieczna wyłącznie gdyby Tęczowy Piątek organizowany był poza lekcjami szkolnymi lub poza budynkiem szkoły. Gdyby zajęcia w ramach Tęczowego Piątku miała prowadzić organizacja niezwiązana ze szkołą, np. organizacja pozarządowa, wówczas konieczne jest skorzystanie z procedury opisanej w art. 86 ustawy Prawo oświatowe.

Czy Tęczowy Piątek narusza Prawo oświatowe?

Tęczowy Piątek nie narusza Prawa oświatowego. Ustawa – Prawo oświatowe w swojej preambule przewiduje, że „Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”. Szkoła sama decyduje w jaki sposób chce włączyć się w akcję. Działania nauczycieli i nauczycielek, młodzieży szkolnej oraz dyrekcji mieszczą się w ramach podstawy programowej, która nakazuje przekazywanie uczniom, uczennicom i osobom uczniowskim wiedzy z zakresu praw człowieka, demokracji i szacunku do innych osób.

Co z prawem rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami?

To prawda, że zgodnie z art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jednak prawo to nie jest nieograniczone. Należy pamiętać, że dzieci również mają swoje prawa. Ten sam artykuł nakazuje rodzicom respektowanie praw dzieci do wolności ich sumienia, wyznania i ochrony ich przekonań. Konstytucja w art. 70 przyznaje im prawo do nauki (art. 70), z którym wiąże się prawo do uzyskania rzetelnej edukacji, wiedzy i wykształcenia.
Trybunał Konstytucyjny już w 2003 r. przesądził, że Konstytucja nie może gwarantować (i nie gwarantuje), że wiedza przekazywana w szkole będzie zgodna z przekonaniami rodziców (wyrok z 27.05.2003 r., K 11/03).
Dodatkowo, Konwencja o Prawach Dziecka w art. 29 pkt b przewiduje, że nauka dziecka będzie ukierunkowana na „rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód oraz dla zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych”, zaś w punkcie d) na „przygotowanie dziecka do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia”.

Czy KPH może przyjechać do szkoły? Albo czy jest inna osoba, która mogłaby wygłosić wykład?

W ramach Tęczowego Piątku KPH nie przyjeżdża do szkół ani nie wygłasza wykładów.

Czy osoba, która nie jest nauczycielem/ką może zorganizować Tęczowy Piątek w miejscu innym niż szkoła (np. w harcerstwie)?

Tak. Każdy edukator i edukatorka oraz młodzież szkolna mogą zaangażować się w celebrację Tęczowego Piątku, również poza murami szkoły. KPH nie prowadzi zgłoszeń do udziału w Tęczowym Piątku. Każda osoba, grupa lub instytucja sama decydujecie czy i w jakim zakresie weźmiecie udział w celebracji tego dnia.

Gdzie mogę zgłosić się po wsparcie, jeżeli tego potrzebuję?

Wszystkim zainteresowanym osobom oferujemy bezpłatną pomoc prawną w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących Tęczowego Piątku. Wystarczy wysłać maila na adres: [email protected] zawierającego pytanie, poszukuje się odpowiedzi. Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia psychologicznego mogą je otrzymać wysyłając mail na adres:[email protected]. Zarówno pomoc prawna jak i psychologiczna jest bezpłatna.

Wsparcie

W Polsce działa wiele organizacji społecznych, które oferują bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób ze społeczności LGBT+.  Możesz z niego skorzystać niezależnie od wieku i w formie, która najbardziej Ci pasuje – stacjonarnie (spotkanie z ekspertem/ką lub grupy wsparcia), przez telefon lub zdalnie, czyli za pośrednictwem komunikatora albo maila.

Kontakt

Kontakt w sprawie Tęczowego Piątku:
[email protected]

Kontakt dla mediów:
Cecylia Jakubczak
+48 790 866 388
[email protected]

Darowizny

Działania na rzecz młodzieży LGBT+ podejmowane przez KPH są możliwe dzięki osobom, które wspierają KPH darowiznami i 1% podatku. Przekaż darowiznę na KPH i wspólnie z nami zadbaj o bezpieczeństwo i szczęście młodzieży.